આજે ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે, અચાનક ધનની પ્રાપ્તિ થઈ રહી છે -