મહિલાએ 40 વર્ષથી વાળ ન કપાવ્યા! લંબાઈ 110 ફૂટ, વજન એટલા કિલો છે જાણો.. -