વીરેન્દ્ર સેહવાગના નિવેદનથી ગુસ્સે થયેલા શોએબ અખ્તરે કહ્યું, “બાપ બાપ હોતા હૈ,બેટા બેટા હોતા હૈ”, -