વેપાર-ધંધામાં થશે વૃદ્ધિ આ રાશિઓને સાંજ સુધી થશે ધનલાભ, મનની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે વેપાર-ધંધામાં થશે વૃદ્ધિ આ રાશિઓને સાંજ સુધી થશે ધનલાભ, મનની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે -