સક્સેસ સ્ટોરીઃ વિકલાંગ હોવાને કારણે લોકો ઉડાવતા હતા મજાક, મહેનત કરીને પાસ કરી UPSC પરીક્ષા -