સૌના લાડકા 'ગજોધર ભૈયા', આજે સૌને રડાવ્યા, છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડ્યા, દુનિયાને અલવિદા કહ્યું -